32978

VFU “Chernorizets Hrabar” – Where your dreams begin

by

Как една стартираща фирма (понятието “Startup” значи точно това) да придобие популярност и да завоюва позиции? – това е първичният въпрос, а отговорите са много.

Варненският свободен университет дава един от възможните отговори.

Предприемачеството, стартиращите бизнеси и платформите за обмен на добри практики са сред темите, на които са посветени поредица от събития в университета през настоящата година.

Чрез академията „Знание и иновации“ в университета навлизат най-новите достижения на науката. Това е пътят, по който Варненският свободен университет върви за създаване модерно образование. За последните няколко години гости на Варненския свободен университет са били водещи световни учени от Япония, Съединените щати, Израел, Германия, Италия с които студентите имат възможност да работят в рамките на палитрата от Майсторски класове, станали една от визитните картички на Варненския свободен университет.

Добри практики

Един от успешните примери в работата на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ в партньорство с бизнеса е Майсторският клас „Софтуерно инженерство и мениджмънт“. Програмата е изцяло практически насочена и се реализира от експерти от практиката. Водещи международни софтуерни компании, с представителства във Варненския регион, се обединяват, за да реализират програмата.

Лектори в Майсторския клас SEM са представители на фирмите 158 Ltd, 1st Online Solutions, DevLab. Уникалното в работата на майсторския клас е, че всяка от сформираните групи избира практически проект, по който да работи с помощта на ментор в реална бизнес среда.

В първия майсторски клас взеха участие ученици от Математическата гимназия във Варна, Студенти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, както и вече завършили специалност информатика младежи. В него бяха разработени и представени пред бизнеса проекти, свързани с управлението на местния градски транспорт, заетостта на обществените спортни площадки и др.

Студентите участват в мултидисциплинарни екипи, да обменят знания и опит и да установят контакти с фирми от бранш с гарантирано големи приходи и постоянно търсене на кадри.

Поради големия интерес към майсторския клас, предстои провеждането и на втора част, в която ще се включи и фирмата 411 Locals.

Допълнителна информация можете да получите на адрес: http://sem.vfu.bg и на фейсбук страницата: https://www.facebook.com/softwareprogramvfu.

Развитие на предприемачески умения

Освен поредицата от майсторски класове Варненският свободен университет разработва и предлага различни магистърски програми в областта на предприемачеството и информационните технологии:

 • Софтуерно инженерство
 • Киберсигурност
 • Уеб дизайн
 • Компютърни игри и анимация
 • Електронен маркетинг и уеб дизайн
 • Информационни технологии, финанси и борси
 • Информационни системи и технологии
 • Лидерство в глобална среда
 • Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса
 • Управление на международни бизнес проекти
 • Предприемачество, иновации, финанси
 • Мениджмънт и логистика в туристическия бизнес
 • Онлайн мениджмънт и маркетинг

Това са само част от възможностите за стимулиране на предприемаческите нагласи. Освен специфични умения програмите развиват творческото мислене и намирането на иновативни управленски решения в процеса на стартиране на бизнес.

Образованието в основата на успешния бизнес

Като добра основа на обучението в магистърските програми, на изкушените от иновациите и модерните технологии най-иновативната катедра на Варненския свободен университет предлага бакалавърската програма „Информатика и компютърни науки“.

Специалността „Информатика и компютърни науки” съответства на разработената Рамка на професионалната квалификация в Европейското образователно пространство и се актуализира и усъвършенства по проекта „Актуализиране на учебната документация и учебния процес във ВСУ „Черноризец Храбър“ във връзка с изискванията на пазара на труда“ със съдействието на фирми – партньори и браншови организации.

Обучението на студентите в бакалавърските и магистърските програми по информатика се провежда и на английски език.

По време на обучението в задължителните дисциплини студентите придобиват основни знания и умения в областта на компютърните науки като: компютърни архитектури, операционни системи, компютърни мрежи, бази данни,  програмиране и математически основи на информатиката.

Студентите избират кои от избираемите и факултативните дисциплини да изучават от предоставен списък с дисциплини. Това позволява на младите хора да участват в планирането на  собственото си обучение като го съобразят със своите интереси в синхрон с желаната професия.

Предлаганите дисциплини са в синхрон с фокуса на софтуерната индустрия през следващите години върху изчисления в облака, мобилните приложения, работата с големи масиви от данни и социалният капитал, а също и с актуални професии като: програмист на софтуерни приложения, уеб-програмист, разработчик на софтуер и дизайн и ползваемост.

На студентите се дава възможност да допълват професионалния си профил чрез участие в семинари и майсторски класове за нови технологии, с експерти от практиката и за развитие на лидерски умения включително във виртуална среда.

Всички студенти на Варненския свободен университет имат възможност да участват в изпитни сесии за сертификати по Certiport, а студентите от специалност „Информатика“ и в сертифициране от Oracle.

Катедра „Информатика“ работи в партньорството с ИТ бизнеса. Фирми и  браншови организации консултират и подкрепят обучението в бакалавърските и магистърските програми и участват активно в разработването и реализирането на майсторски класове. Партньори в обучението на студенти в бакалавърската програма „Информатика и компютърни науки“, с подписани рамкови споразумения и партньорски договори за уч. 2014/2015 са: ESI-България, BASSCOM, ORACLE, Sirma Group, 158 ООД, Информационно обслужване АД и „Софтуерна академия“ ООД.

Обучение през целия живот

Всеки индивидуално преценява каква част от своя живот да посвети на обучение. Различните поколения, според множество фактори, включващи ниво на икономическо развитие, културни и цивилизационни навици, особености на образователната система и пазара на труда, по различен начин възприемат необходимостта от по-продължително обучение. Съвременните условия, обаче, налагат продължаващо обучение през целия живот. То гарантира не само успешното кариерно развитие, но и подпомага икономическия растеж, защото е инвестиция в човешкия капитал. Създаването на професионални умения и способности и тяхното развитие и използването им в процеса на работа, имат инвестиционен характер.

Една от многобройните възможности, които Варненският свободен университет рaзработи е MobileCEntre (Mobile Apps + Social Networking + Entrepreneurship) – проект за лятно училище във ВСУ „Черноризец Храбър“.

Това предложение е продължение на инициативи на катедра „Информатика“ от лято 2013 за свободно достъпните летни обучения по създаване на мобилни приложения (App Inventor и Phone Gap), в които се включиха над 50 участници на възраст от 12 до 50+ години. Те не само се обучаваха, а и реализираха свои проекти, които представиха на конференция в община Варна през есента на 2013 г.

Програмата на MobileCEntre включва:

– Разработка на мобилни приложения

Обучението за създаване на мобилни приложения дава възможност да участници с различна степен на “грамотност” в тази област да се включат в процеса и да постигнат резултат. Участниците, завършили това обучение могат многократно да се възползват от придобитите умения като се включат в национални и международни състезания. Тези, за които това е само началото и се усетят в свои води, могат да продължат развитието си като пренесат своите умения в използването на други средства.

– Социални мрежи – забавление или бизнес?

Обучение по социални мрежи за бизнес цели се провежда във Варненския свободен университет вече две години в някои магистърски програми. Студентите се запознават с реални възможности – как социалните мрежи, социалните инструменти, семантичните технологии и социално-мрежовият анализ могат да ги подпомагат в личното им и професионалното им развитие.

– Предприемачески умения в ИТ бизнес среда

Екипът на MobileCEntre вярва, че развитието на предприемачески умения за кадри в ИТ бизнеса е най-успешно чрез участие в реална работна среда. Това означава, че по време на това лятно училище ще дадем възможност на участниците да се запознаят и участват в събития като StartUp инициативи, да развиват лидерските умения в екипи и да се научат да преодоляват пречки.

По време на лятното училище участниците ще се срещнат с експерти от софтуерни фирми, партньори на катедра „Информатика“.

Обучението в лятното училище комбинира теория и практика в една естествена работна среда, но на първо място е забавлението – все пак е лято.

Програмата за курса и актуални предложения за обучения и сертифициране (за всички възрасти), свързани с компютърните науки и дигиталните умения и компетентности може да следите на www.vfu.bg/cs.